Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Onafhankelijkheid

De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke toezichthoudende instelling voor beroepskwalificerende en functiegerichte examens en voor examens die door de overheid of het bedrijfsleven als essentieel worden aangemerkt.
Op verzoek van beroeps- of brancheorganisaties, dan wel van de overheid of exameninstellingen kan het toezicht worden georganiseerd en ingevuld

De onafhankelijkheid van de Examenkamerwordt geborgd door het bestuur en de directie die onafhankelijk zijn ten opzichte van de onder toezichtstaande instellingen. Ook de auditoren en toezichthouders zijn onafhankelijk ten opzichte van de trajecten waarin zij namens de Examenkamer invulling geven aan de onderzoeken en het toezicht.

In 2009 is door de particuliere opleider SRM in de pers twijfel geuit over de onafhankelijkheid van de Examenkamer. Er is op geen enkele wijze door SRM aangetoond en/of aannemelijk gemaakt dat de Examenkamer anders gehandeld heeft dan verwacht mag worden op basis van de voor het toezicht noodzakelijke onafhankelijkheid. In dat verband is dan ook door het bestuur van de Stichting Examenkamer bijgaande verklaring opgesteld.

 

Onafhankelijkheid examencentra

De Examenkamer hanteert in het kader van de beoordeling van instellingen een driedeling in onafhankelijkheid: een instelling is juridisch en functioneel onafhankelijk ten opzichte van opleiders (categorie A), een instelling is juridisch voldoende onafhankelijk en daarbij functioneel onafhankelijk in de uitvoering van de examinering (categorie B), een instelling is onafhankelijk in de uitvoering van de examinering en heeft hiervoor ten opzichte van de opleiding een Chinese Wall principe ingevoerd (categorie C). Bijgaand document geeft een nadere specificatie van de door de Examenkamer gehanteerde typering in onafhankelijkheid voor exameninstellingen.

VCA