Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
leeg 
WEBSITE
Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten
TAKEN EXAMENKAMER
In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu (zie bijgevoegde brief d.d. 22 mei 2012 met 
het kenmerk RWS/VWM-2012/51) wordt er gewerkt aan het op uniforme wijze en niveau toetsen van
de kennis van medewerkers voor de “Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten” onder
toezicht van de Stichting Examenkamer. Er dient op een uniforme wijze te worden geëxamineerd.
Dit kan door meerdere examinerende instellingen worden uitgevoerd. De Stichting Examenkamer 
houdt op verzoek het metatoezicht op het  examenstelsel en het operationele toezicht op de examinering.
 OVERIGE INFORMATIE

 Incident Management (IM) is officieel het geheel aan maatregelen die beogen om de weg zo snel 
mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. In de praktijk is 
het de samenwerking tussen politie, brandweer, ambulance, wegbeheerder, bergers,
Koninklijke Marechaussee en ANWB voor de veilige en efficiënte afhandeling van een incident.
Prioriteiten hierbij zijn de eigen veiligheid van de hulpverlener, de verkeersveiligheid , adequate hulp 
aan de slachtoffers, de mogelijkheid de schuldvraag vast te stellen door sporenonderzoek, de 
doorstroming van het verkeer en de beheersing van de schade. 

De examens zijn gebaseerd op de volgende twee van kracht zijnde richtlijnen: 
- Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met eenzijdig aanrijdgevaar; 
voor alle wegen met gescheiden rijbanen. 
- Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten met tweezijdig aanrijdgevaar; 
voor alle wegen met niet-gescheiden rijbanen. 

De examencommissie is benoemd door het Ministerie. In de komende tijd zullen de van toepassing zijnde 
documenten door de examencommissie worden vastgesteld. Daarna zullen examinerende instellingen die 
hiertoe een aanvraag indienen, mits zij voldoen aan de criteria, worden beoordeeld en aangewezen door
de Stichting Examenkamer.

 

 

STIBEX