Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
intop 
WEBSITE
http://mediationtoets.nl
TAKEN EXAMENKAMER
 
 OVERIGE INFORMATIE
 Het Examenbureau Intop neemt de mediationexamens af. Alleen op basis van een erkende opleiding kan worden deelgenomen aan de examens. Kandidaten die deze examens met goed gevolg afleggen hebben recht op intreding in het Centraal Register Mediator van de Mediatorsfederatie Nederland. De mediator verkrijgt bij inschrijving de titel “MfN-registermediator”. Door de rechtbanken worden utsluitend deze registermediators ingezet.

De mediation-examens zijn opgebouwd conform de beheersingsniveaus van de taxonomie van Romiszowski. Er is een theorie-examen en een performance based assessment. Het theorie-examen bestaat uit een multiple choice examen met 50 vragen met 4 antwoordmogelijkheden over de basiskennis, de zgn “Body of Knowledge”. De Intopexamens worden voortdurend toetstechnisch geanalyseerd. Er wordt gewerkt met een toetsmatrijs en een vaste cesuur (72% goed van het totaal aantal vragen).

Het performance based assessment kan live op de toetslocatie worden afgelegd of per video worden ingezonden. De kandidaat moet op het hoogste niveau van Romiszowski zijn/haar mediationvaardigheden tonen bij een nagebootst conflict dat door twee partijen (acteurs) wordt gespeeld. De beoordeling van de vaardigheden geschiedt met behulp van een beoordelingsinstrument met 5 hoofdcompetenties en 11 deelcompetenties.

In een live-assessment wordt de kandidaat wordt twee onafhankelijke assessoren, onder toezicht van een lid/gedelegeerde van de examencommissie van de Mediatorsfederatie Nederland beoordeeld. Na de mediation is er een mogelijkheid van zelfreflectie voor de kandidaat en krijgen de assessoren de gelegenheid de kandidaat, op basis van hun observatie, vragen te stellen. De partijen(acteurs) scoren hun cliëntenbeleving op een evaluatieformulier met een 5 puntsschaal.
Op basis van hun waarneming, de zelfreflectie met de vragen en de cliëntenbeleving van de partijen maken de beoordelaars de score op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ruim 270 waarneembare gedragscriteria uit het beoordelingsinstrument. Per deelcompetentie wordt een cijfer gegeven. Er is een vaste cesuur. Om te slagen moet het gemiddelde eindcijfer voldoende zijn. De kandidaat krijgt ter plekke de uitslag met een toelichting.
In de situatie dat een kandidaat de toets wil afleggen door middel van een video assessment dan worden voor de beoordeling dezelfde uitgangspunten gehanteerd, met dat verschil dat er geen interactie met de beoordelaars/assessoren kan plaatsvinden.

IBKI revi