Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

VCA examens in Suriname


In Suriname is de chemische en petrochemische industrie sterk in opkomst. Om ongevallen
in deze industrieën te voorkomen is het belangrijk de medewerkers goed op te leiden op het gebied
van veiligheid, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu. De vraag naar VCA (Veiligheid,
gezondheid, milieu Checklist Aannemers) examens neemt dan ook toe.

Op dinsdag 26 februari tekenden ECABO (uitvoerder VCA Examenbank), PUM
Netherlands senior 
experts (PUM) en DECP bij ECABO in Amersfoort een convenant waarin
zij de samenwerking aangaan 
voor de uitvoering van het toezicht op VCA examinering in
Suriname. Door de samenwerking wordt
de VCA diplomering in Suriname gestimuleerd.

Belang van VCA

De Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), beheerder van het VCA-stelsel, ziet het belang
van het stimuleren van VCA examens in Suriname en heeft zich ingezet om de kosten ten behoeve
van het onafhankelijke toezicht op de VCA examens in Suriname zo laag mogelijk te houden. Met
PUM en DECP is afgesproken dat zij personen uit hun netwerk beschikbaar stellen om uitvoering te
geven aan het toezicht. De toezichthouders worden geïnstrueerd door de Stichting Examenkamer.

De SSVV en Stichting Examenkamer (toezichthouder op de VCA examinering) hebben met
medeondertekening van het convenant hun medewerking toegezegd aan de uitvoering hiervan.

suriname

 

Fraude bij computerexamen in Oostenrijk

computerBij een Oostenrijkse autorijschool zijn in augustus 2012 tenminste drie gevallen bekend geworden waarbij het theorie-examen dat per computer werd afgelegd, door besturing van de computer op afstand werd ingevuld. De computermuis zou halverwege het examen, als ware het een toverhand, de juiste antwoorden hebben aangeklikt. Voorafgaande aan het examen zou klaarblijkelijk toegang tot de computer verkregen zijn, waarna het apparaat zodanig gemanipuleerd is dat besturing van de computer vanaf afstand door een andere betrokkene mogelijk werd.
Bron: http://www.krone.at/Nachrichten/Wien_Fuehrerschein-Schummel_via_PC-Zauberhand-Betrug_bei_Pruefungen-Story-330472

 

SOG