Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Missie:

De onder het toezicht van de Examenkamer afgenomen examens dragen het keurmerk dat de kwaliteit van diploma’s en certificaten* is gewaarborgd. De Examenkamer is dé toezichthouder op het gebied van examenstelsels. Bij het uitoefenen van dit toezicht wordt geanticipeerd op toekomstig overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen.

* Het gaat om de examens die niet direct onder het toezicht van de overheid vallen:  zogenaamde non-formele kwalificaties (diploma’s behaald bij private onderwijsinstellingen, niet gefinancierd door de overheid maar bijvoorbeeld door het bedrijfsleven), ervaringscertificaten (EVC, Erkenning van verworven competentie en ervaringscertificaten) en op verzoek examens van de overheid die onder wettelijke kaders vallen.

Visie:

Gelet op maatschappelijke relevantie over het afgeven van diploma’s en certificaten is een goed en integer toezicht onontbeerlijk. Een diploma of een EVC moet garant staan voor kwaliteit ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties.

In een wereld waarin kennis en vaardigheden – door technologische, demografische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen - steeds sneller verouderen, neemt het belang van bijvoorbeeld post-initiële scholing toe (leven lang leren). Vakdeskundigen moeten relevante ontwikkelingen voortdurend bijhouden en aantoonbaar maken, teneinde hun werkzaamheden op een adequate en verantwoorde wijze (gemeten naar nationale en internationale standaarden) te kunnen uitoefenen. Daarmee neemt ook het belang van een gezaghebbend orgaan als de Examenkamer op het non-formele onderwijs en EVC-certificering toe.

Voorwaarden van het toezicht door de Examenkamer:

Aan partijen die examens onder het toezicht van de Examenkamer willen afnemen, stelt de Examenkamer de volgende voorwaarden:

  • Norm voor exameninstellingen;
  • Algemene beginselen voor behoorlijk examineren;
  • Mate van onafhankelijkheid.

Deze norm, algemene beginselen en mate van onafhankelijkheid zijn terug te vinden op de website van de Examenkamer.

Deze voorwaarden worden door de Examenkamer consequent gehandhaafd door een inzet van een onafhankelijk en gespecialiseerd toezicht in de vorm van stelseltoezicht (op examenstelsels), meta-toezicht (op examenprocessen) en operationeel toezicht (uitvoeren en afnemen van examens).

Beleidsdoelstellingen 2014-2019:

Kwalitatieve doelstellingen

Gelet op:

  • de hogere eisen die de samenleving stelt,
  • de aanpassingen in beleid, wet- en regelgeving,
  • de technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op het arbeidsproces, en
  • de nieuwe (technische) instrumenten die toegepast worden bij examinering,

zal de Examenkamer het toezicht ook de komende jaren continu aanpassen teneinde de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en het vertrouwen in functioneel inzetbare diploma’s en certificaten die onder het toezicht van de Examenkamer zijn afgegeven, verder uit te bouwen.

Om de kwaliteit en het vertrouwen actueel te houden in het licht van deze nieuwe ontwikkelingen zal de Examenkamer in de beleidsperiode 2014-2019 de contacten met interne- en externe stakeholders onderhouden en waar mogelijk intensiveren. Onder de externe stakeholders vallen onder meer nationale en internationale experts, de overheid, beroeps- en brancheorganisaties met daaraan gekoppelde exameninstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, de Raad voor Accreditatie, en relevante onderwijsorganisaties. De interne stakeholders bestaan uit gecommitteerden, auditoren en het College van Beroep. Teneinde te toetsen of de Examenkamer zelf al dan niet voldoet aan actuele kwaliteitseisen zal onder relevante stakeholders een klant-ervaringsonderzoek worden gehouden.

Kwantitatieve doelstellingen

Om een gezaghebbend orgaan te zijn en te blijven is niet alleen de kwaliteit, maar ook de kwantiteit van belang. De Examenkamer stelt zich ten doel de komende jaren verder te groeien en hanteert daarbij de volgende criteria:

  • aantal examenstellingen die onder toezicht van de Examenkamer valt;
  • aantal door Examenkamer te beoordelen EVC-aanbieders;
  • aantal examens en EVC-trajecten die onder toezicht van de Examenkamer worden uitgevoerd.

Het laatste criterium kan in absolute aantallen variëren door bijvoorbeeld conjuncturele invloeden, maar is wel van belang om het marktaandeel vast te stellen.Aan het eind van elk jaar stelt de Examenkamer vast welke realistische groei nagestreefd wordt voor het daarop volgende jaar.

 

SPO