Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Vacature: Medebestuurder

Medebestuurder

Stichting Examenkamer en Nationaal Kenniscentrum EVC – kantoorhoudend te Apeldoorn.

Functieomschrijving

De Stichting Examenkamer en daarmee tevens het Nationaal Kenniscentrum EVC is op zoek naar een enthousiast, inspirerend en verbindend medebestuurder, die mede leiding kan geven aan het team van in- en externe medewerkers en, op basis van een heldere visie, mede inhoud kan geven aan de strategie en doorontwikkeling van de organisatie.

Profiel van de Stichting

Als onafhankelijke accreditatieinstelling is de Examenkamer dé toezichthouder op het gebied van non-formele examenstelsels. Deze onafhankelijke toezichthoudende organisatie oefent, daar waar mogelijk en nodig, invloed uit op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid op dit terrein. De missie van de Examenkamer is, in nauwe samenwerking met relevante stakeholders, de kwaliteit van examens en de eventuele achterliggende examenstelsels verder te optimaliseren. Hiervoor wordt een in eigen beheer ontwikkeld, accreditatiesysteem gehanteerd, dat gestoeld is op gedegen metatoezicht en operationeel toezicht. De onder toezicht van de Examenkamer afgenomen examens, toetsen en beoordelingen dragen een keurmerk dat de kwaliteit van diploma’s en certificaten waarborgt, conform de vigerende norm voor examens en exameninstellingen. Onder toezicht van de Examenkamer hebben inmiddels meer dan 4 miljoen kandidaten aan examens deelgenomen. De expertise van de Examenkamer wordt inmiddels tevens ingezet voor de certificering van examenleveranciers en de validering van examens in het MBO. 

De Examenkamer is als Nationaal Kenniscentrum EVC, daartoe aangewezen door de Stichting van de Arbeid, tevens de regievoerder van het EVC-stelsel en vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de procedures, de Ervaringscertificaten en de daaraan gekoppelde Vakbekwaamheids- en Competentiebewijzen, conform de EVC-kwaliteitscode. 

Bestuursmodel en -structuur 

Het besturen van de Stichting is opgedragen aan het Bestuur, waarvan de leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, waarbij de Bestuursvoorzitter eindverantwoordelijk is en verantwoording is verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Beide bestuursleden hebben een onderlinge taakverdeling. De Bestuursvoorzitter richt zich met name op de strategie, acquisitie en externe contacten. De Medebestuurder richt zich met name op het aansturen van de medewerkers en de interne bedrijfsvoering (werkprocessen, ICT-beleid, facilitair beleid en marketing/communicatie), en maakt zich het verdere werkgebied van de Stichting Examenkamer gefaseerd eigen. 

De functie

Kernwaarden van de organisatie zijn: betrouwbaarheid, integriteit, professionaliteit en onafhankelijkheid. De nieuwe medebestuurder verbindt en werkt samen, leidt en besluit, investeert in mens- en organisatieontwikkeling en werkt samen met de Bestuursvoorzitter aan de doorontwikkeling van de Stichting. Het Bestuur draagt in gezamenlijkheid zorg voor een adequate aansluiting van de strategie van de Stichting bij de belangen van de interne en externe stakeholders, en onderhoudt en/of intensiveert deze contacten. Externe stakeholders zijn (inter)nationale experts, de overheid, beroeps- en brancheorganisaties met daaraan gekoppelde exameninstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, de EVC Adviesraad en relevante onderwijsinstellingen en koepelorganisaties. Interne stakeholders zijn onder meer gecommitteerden, auditoren en het College van Beroep van de Stichting.

Innovatie, ondernemerschap, verbinding en samenwerking zijn sleutelbegrippen binnen het profiel, net als affiniteit met het toetsen en beoordelen van het individuele kennen en kunnen van mensen. Dit vraagt om een medebestuurder die, gewapend met bestuurlijke en inhoudelijke competenties, analytisch en conceptueel sterk is, initiërend, inspirerend, motiverend en verbindend naar de externe omgeving, en als zodanig een gesprekspartner van formaat, zowel binnen als buiten de Stichting.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden

 • Creëert draagvlak en draagt mede zorg voor de operationele uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de strategie en het meerjarenbeleid, onder andere door middel van jaarplannen.
 • Geeft op basis van een heldere visie mede inhoud aan strategie, beleid en de organisatieontwikkeling van de Stichting.
 • Formuleert samen met de Bestuursvoorzitter de uitgangspunten voor het beleidsplan op het gebied van bedrijfsvoering, waaronder digitalisering van werkprocessen. 
 • Draagt medeverantwoordelijkheid voor de besteding en het beheer van de middelen, in overeenstemming met de missie, de visie en de strategie van de Stichting.
 • Volgt en analyseert relevante ontwikkelingen op het gebied van examens, examenstelsels en EVC, en weet deze te vertalen in nieuwe projecten, trajecten en activiteiten.
 • Creëert zowel in- als extern op alle niveaus vertrouwen en draagvlak.
 • Is verantwoordelijk voor het opzetten van een helder communicatieplan en de uitvoering van daaruit voortvloeiende activiteiten.
 • Ontwikkelt en onderhoudt in nauwe samenwerking met de Bestuursvoorzitter een strategisch netwerk van stakeholders, en zet lijnen uit voor acquisitie en nieuwe afzetmogelijkheden die de toekomstbestendigheid van de Stichting verder vergroten.
 • Faciliteert en promoot de doorontwikkeling van EVC en zorgt voor verdere bekendheid in nieuwe sectoren, onder andere door (inter)nationale publicaties en andere media-uitingen;
 • Informeert samen met de Bestuursvoorzitter de Raad van Toezicht middels managementinformatie over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de Stichting.
 • Neemt indien dat aan de orde is in afstemming met de Raad van Toezicht de taken van de Bestuursvoorzitter waar bij diens afwezigheid. 

Functie-eisen

De nieuw te werven Medebestuurder

 • Beschikt over een WO-denk- en werkniveau.
 • Beschikt over aantoonbare kennis van examens en examineren liefst via een Master Toetsdeskundige of is bereid de 2-jarige Masteropleiding Toetsdeskundige te volgen.
 • Beschikt over aantoonbare expertise op het gebied van auditen of is bereid zich deze expertise alsnog eigen te maken.
 • Beschikt over expertise op het gebied van EVC en heeft inzicht in de vereisten om de kwaliteit van boordelingen te borgen in het kader van ‘een leven lang ontwikkelen’.
 • Heeft ervaring in het geven van leiding aan professionals en ondersteunende staf en kan invulling geven aan een brede portefeuille, variërend van het primaire proces tot marktbenadering.
 • Is in staat op termijn eindverantwoordelijkheid te dragen.
 • Beschikt over goede communicatieve expertise en vaardigheden.
 • Volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van examens, examenstelsels en examinering.
 • Heeft ervaring met het werken in een resultaatgerichte, flexibele organisatiecultuur met oog voor kwaliteit, projectdiscipline en focus op integriteit, betrouwbaarheid, professionaliteit en onafhankelijkheid.
 • Heeft strategisch denkvermogen en visie, dit in combinatie met een zakelijke instelling.
 • Heeft het vermogen bewegingen en ontwikkelingen in het examenveld snel te scannen en te beoordelen op consequenties voor de Stichting.
 • Heeft affiniteit met het werkveld en is in staat te netwerken met relevante stakeholders.
 • Heeft advies- en onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en diplomatie en is als zodanig in staat procesmatig en resultaatgericht de ontwikkeling en implementatie van beleid te realiseren in een complex krachtenveld.
 • Is vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht, zodanig dat deze in staat wordt gesteld zijn governancetaken goed uit te voeren, onder andere door adequate en tijdige informatievoorziening, open communicatie en dialoog.

Belangstelling

Indien u belangstelling heeft voor bovenstaande functie en voldoet aan de in dit profiel genoemde functie-eisen, stuurt u dan uw CV en motivatiebrief uiterlijk 21 oktober naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter attentie van de Voorzitter van de Raad van Toezicht, mr. G.M.M. Blokdijk. Het is de bedoeling de daartoe geselecteerde kandidaten in week 46 te ontvangen voor een gesprek met de Selectiecommissie. Voor nadere informatie kunt u zich melden bij het secretariaat, tel. 055-5225433. Annelies Ruitenbeek zal dan u van informatie voorzien of een telefonisch overleg hiervoor inplannen met Annie Kempers-Warmerdam, de huidige directeur-bestuurder.

In overleg kan worden besloten voor invulling vanuit parttime naar fulltime op termijn.

Een assessmenttest maakt deel uit van de procedure.

Marktplaatsfraude met VCA diploma’s bestraft

In het voorjaar zijn er op Marktplaats VCA-diploma’s te koop aangeboden. Tegen betaling kon een geregistreerd VCA-diploma worden verkregen, zonder dat hiervoor een examen hoefde te worden afgelegd. Nader onderzoek wees uit dat de betreffende persoon inderdaad tegen betaling een VCA-diploma vervaardigde, dat zowel digitaal als ook per post beschikbaar werd gesteld. Hierbij werd de naam, het logo en de handtekening van de directeur van een van de erkende VCA-exameninstellingen misbruikt. Dit alles overigens niet helemaal correct, maar de indruk werd wel gewekt dat het allemaal paste binnen de gangbare uitvoeringsvorm van de VCA-diploma’s. Ook werden er toezeggingen gedaan ten aanzien van de registratie van de ‘gediplomeerde’ in het Centraal Diplomaregister VCA (CDR). Uiteindelijk is gebleken dat dit niet kon worden waargemaakt. 

Van alle feiten is voor de zomer aangifte gedaan bij de politie. Vorige week is de Officier van Justitie namens het Openbaar Ministerie tot een strafbepaling gekomen: de persoon in kwestie is veroordeeld en heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen, naast een beperkte geldboete als tegemoetkoming voor de in dit traject ingezette mankracht.

Het signaal dat hiervan uitgaat is dat fraude met VCA-diploma’s hoog wordt opgenomen, ook door het Openbaar Ministerie en dat het dus feitelijk gezien wordt als een ‘strafbaar feit’. SSVV, de Examenkamer en VCA Infra vinden dit een goede zaak. Bewust, onbewust onbekwame mensen in een hoog risicovolle omgeving laten werken is iets dat we met gezamenlijke inzet blijven bestrijden. Het is belangrijk dat iedereen vertrouwen moet kunnen blijven houden in de intrinsieke waarde van de diploma’s.

kenwerk